Mänskliga rättighetsdagarna

Förra veckan deltog Markus Porsklev och Pär Brubäcken på MR-dagarna i Örebro. Detta möjliggjordes genom vårt ESF-projekt, där ett av våra delmål handlar om värdegrundsfrågor.

Mänskliga rättighetsdagarna är Nordens största forum för engagerade som arbetar med, eller är intresserade av mänskliga rättigheter. Konferensen samlar årligen runt 3 000 – 5 000 besökare. 

På MR-dagarnas hemsida kan man läsa att: “konferensens övergripande syfte är att vara Nordens viktigaste samlade mötesplats för frågor kring mänskliga rättigheter. Genom att bidra till kunskapsutbyte är målet att frågor om mänskliga rättigheter ska komma högre upp på den politiska dagordningen och bidra till att respekten för de mänskliga rättigheterna genomsyrar samhället”. Årets tema handlade om rätten till ett liv i trygghet och säkerhet.

Vidare kan man på MR-dagarnas hemsida läsa att: ”idén om mänskliga rättigheter är ett av mänsklighetens största framsteg. Respekten för mänskliga rättigheter är en grundval för fred, frihet, rättvisa, demokrati och hållbar utveckling”. Detta stämmer också in på skolans värdegrund, som är ett av ESF-projektets fokusområden.

Skolans värdegrund består av:

  • Solidaritet mellan människor
  • Individens frihet och integritet
  • Jämställdhet
  • Alla människors lika värde
  • Människolivets okränkbarhet

Markus och Pär deltog på seminarier som bland annat handlade om ”trygg och säker i skolan”. Vidare fortbildade de sig om diskriminering, normer och att uppmärksamma olika högtider.

De har nu med sig inspiration och idéer till skolans arbete framåt.

Markus sammanfattar dagarna I Örebro på detta vis:

Tummen upp från Markus och Pär!

Frågor och funderingar? Kontakta projektledare erica.skogen@storsjogymnasiet.se

FÖREBYGGA STRESS I SKOLVÄRLDEN – Vi driver ett projekt som medfinansieras av EU och Europeiska socialfonden

You are currently viewing Mänskliga rättighetsdagarna