20/3 Förändring av undervisningssituationen

Rekommendationen just nu från regeringen är att gymnasieskolor ska hållas stängda och elever ska få distansundervisning. Vår huvudman har beslutat att alla elever får gå hem från skolan idag kl 14.00 för att sedan följa sitt ordinarie schema imorgon, 18/3, efter lunch. Om inga andra direktiv kommer från regeringen kommer vi att fortsätta bedriva ordinarie undervisning på skolan denna vecka, för att sedan övergå till undervisning på distans. Detta innebär att distansundervisning kommer att ske från och med måndag 23/3. Samlad information om distansundervisning hittar du här.

I dagsläget har vi inte några konstaterade fall av Covid-19 bland elever eller personal på skolan. För att minimera risken för smittspridning har vi ändå tagit beslutet att i så stor utsträckning som möjligt bedriva undervisning på distans.

Regeringen har sedan tidigare fattat beslut om att skolors huvudmän ska få större möjligheter att förändra verksamheten gällande läsårets längd, skolverksamhet på helger och undervisning på distans för att säkerställa att alla elever får sin garanterade undervisning. Guldstadsgymnasiets målsättning är att i största möjliga mån undvika att förlägga undervisning till sommarlov och helger genom att bedriva så stora delar av undervisningen som möjligt på distans under en period.

Vi har goda förutsättningar att få distansundervisning då alla elever har en personlig dator och vi sedan tidigare använder plattformen Classroom som tillhandahåller videokonferensverktyget Meet. Vi har sedan tidigare förberett eleverna inför eventuell distansundervisning genom att pröva och gå igenom hur verktygen fungerar.

För att få distansundervisningen att fungera på bästa sätt är följande viktigt:

  • Alla elever håller sig uppdaterade om nuläget via Classroom, då information kan komma ändras relativt snabbt.
  • Samma ordningsregler och riktlinjer för trygghet, trivsel och studiero gäller oavsett om undervisningen bedrivs på distans eller i ett klassrum på skolan.

Närvaro vid distansundervisning kommer att föras på precis samma sätt som om eleverna fysiskt närvarar i klassrummet vilket innebär att elever skall närvara vid distansundervisningen via Meet för att få närvaro om inget annat anges av undervisande lärare.

Att vara hemma i detta läge betyder inte att man är ledig, det betyder att man studerar på annan plats. Rutinerna vid frånvaroanmälan kommer att fungera precis som vanligt, vilket innebär att frånvaroanmälan sker via Schoolsoft eller telefon 0910-21 51 20 om eleven inte kan delta i undervisningen.

Information om läget kommer löpande att uppdateras på Classroom och Schoolsoft.