Arkiv: Allmän information

2021-04-20 Digital programkväll

Välkommen till vår digitala programkväll på tisdag den 20 april. Under kvällen får du mer info om våra program och har också möjlighet att ställa frågor till oss direkt i chatten.

Följ vår digitala programkväll här: https://www.youtube.com/watch?v=FzrfCziDfrI

2021-03-31 Delvis återgång till närundervisning

Den 25/3 2021 fattade regeringen beslut om att den nationella rekommendationen om distansundervisning inte skulle förlängas. Detta innebär att gymnasieskolorna i Sverige skall återgå till närundervisning i så stor utsträckning som möjligt utifrån lokala förutsättningar.

Smittspridningen i Skellefteå har minskat den senaste tiden, men ligger fortfarande på en relativt hög nivå. I samråd med smittskyddsenheten i Västerbotten har vår huvudman fattat beslut om att vi till viss del ska återgå till närundervisning. 

Detta innebär att vi från och med 2021-04-12 kommer att bedriva delar av undervisningen i skolans lokaler. Vi kommer att fylla skolans lokaler till ca 50 %, vilket gör att en del av undervisningen kommer att fortsätta bedrivas på distans medan andra delar bedrivs som närundervisning.

Ansvarig lärare för respektive kurs kommer att informera dig om vad som gäller. Kursen kommer också att märkas upp på Classroom så att det tydligt framgår hur undervisningen bedrivs i respektive kurs.  

För att vi ska få fortsätta bedriva undervisning på plats i skolan vill jag understryka vikten av att vi alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att tvätta händerna, att hålla avstånd samt att stanna hemma och provta sig vid minsta symtom.

Vid frågor, kontakta repektive mentor.

2021-02-09 Återgång till distansundervisning

På grund av den ökade smittspridningen i Skellefteå kommun den sista veckan rekommenderar smittskyddsenheten i Region Västerbotten att all undervisning på gymnasiet ska ske på distans.

Vi kommer därför att återgå till distansundervisning för alla ämnen från och med onsdag 2021-02-10. Beslutet gäller till och med 2021-03-05, det vill säga till och med sportlovet.

Åtgärdens syfte är att minska rörligheten i samhället och därmed smittspridningen. I dagsläget har vi ingen smittspridning på skolan, utan detta är en förebyggande åtgärd.

Elever på APL fortsätter i så stor utsträckning som möjligt med sin praktik. 

Vid frågor kontakta din mentor eller skolans rektor.

2020-12-18 Information om vårterminen och distansundervisning

Höstterminen har gått otroligt fort och snart går både elever och personal på en välbehövlig julledighet. När höstterminen startade fick vi göra detta på plats i skolans lokaler, men tyvärr innebär smittspridningen av Covid-19 att vi fått gå över till distansundervisning i allt högre grad ju längre terminen har fortlöpt. 

Vi vet att ni alla har kämpat med studierna och med motivationen under distansundervisningen. Ni har gjort det otroligt bra och vår förhoppning är att vi ska få ses på skolan så snart som möjligt under vårterminen.

I dialog med Skellefteå kommun och smittskyddet i region Västerbotten har huvudmannen för Honesta Skolutveckling beslutat att distansundervisningen förlängs till och med 2021-01-24

Ett nytt beslut om hur undervisningen skall bedrivas v. 3 och framåt kommer att fattas i samband med skolstart, då smittläget efter julledigheten måste bedömas innan beslut.

Detta innebär att vårterminen startar som planerat den 12/1 2021, men på distans. Undervisningen följer ordinarie schema men kommer inte att bedrivas i skolans lokaler under terminens första veckor. 

Kom ihåg att kolla era individuella scheman för vårterminen på Schoolsoft, då schemat för några grupper ändras efter jul.

Följ folkhälsomyndighetens rekommendationer och ta hand om era nära och kära under julledigheten!

2020-12-04: Övergång till distansundervisning för all undervisning

Folkhälsomyndigheten och regeringen har beslutat om att gymnasieskolorna i Sverige ska återgå till distansundervisning från och med måndag den 7/12 och resten av höstterminen. Detta innebär att all undervisning skall bedrivas på distans från och med måndag, detta innebär att även undervisning i praktiska moment som tidigare undantagits skall övergå till distansundervisning. 

Rektor och huvudman bedömer att endast några få praktiska moment måste genomföras på skolan, då beslutet gäller en relativt kort och begränsad period. Jag vill poängtera att det i dagsläget handlar om att övergå till distansundervisning fullt ut under en begränsad period om drygt två veckor. Regeringens och Folkhälsomyndighetens målsättning är att gymnasieskolorna ska kunna öppna igen till vårterminen.

För elever gäller följande:

  • Samma ordningsregler och riktlinjer för trygghet, trivsel och studiero gäller oavsett om undervisningen bedrivs på distans eller i ett klassrum på skolan.
  • Närvaro vid distansundervisning kommer att föras på precis samma sätt som om eleverna fysiskt närvarar i klassrummet. 
  • Att vara hemma i detta läge betyder inte att man är ledig, det betyder att man studerar på annan plats. Frånvaroanmälan sker via Schoolsoft eller telefon 0910-21 51 20 om eleven inte kan delta i undervisningen.
  • För elever som går yrkesprogram i åk 3 och har APL (Arbetsplatsförlagt lärande) fortsätter detta som vanligt i största möjliga utsträckning, i samråd med respektive företag.
  • Elever har möjlighet att äta lunch på campus eller hämta en matlåda där varje dag.

Information om läget kommer löpande att uppdateras på Classroom och Schoolsoft.

Mer info om distansundervisning hittar du här: https://sites.google.com/guldstadsgymnasiet.se/distansguldstadsgymnasiet/startsida?authuser=0 

2020-11-18: Övergång till distansundervisning för delar av utbildningen på Guldstadsgymnasiet

I dialog med smittskyddsläkare i Region Västerbotten beslutar huvudmannen för Honesta Skolutveckling att delar av undervisningen på Guldstadsgymnasiet skall övergå till distansundervisning från och med måndag 23/11. Beslutet gäller till och med 22/12. Bakgrunden till beslutet är den ökade smittspridningen i regionen och att Skellefteå kommun valt att ställa om delar av sin skolverksamhet till distansundervisning.

Syftet är att bromsa spridningen genom att färre personer åker kollektivtrafik till och från skolan samt att begränsa spridningen genom att minska antalet personer som befinner sig fysiskt inne på skolan.                                                             

Distansundervisning                                

Undervisningen i gymnasiegemensamma ämnen samt den teoretiska undervisningen inom respektive program kommer att bedrivas på distans under resterande del av höstterminen. 

För ämnen som bedrivs genom distansundervisning kan lärare dock i samråd med rektor besluta att elever kommer till skolan för praktiska moment eller prov som ej går att genomföra via distans.

Vilka ämnen som berörs för respektive klass framgår i vår lärplattform Classroom. Vidare kommer respektive lärare informera eleverna om detta under denna vecka.       

Skollunch                        

Serveras till elever som är på̊ plats i skolan. Elever som studerar hemma erbjuds möjlighet att hämta matlådor på Campus.

V47, fredag                     

Alla elever arbetar hemma. Dessa dagar ska du som elev använda för förberedelser inför distansundervisning och för att vid behov jobba ikapp i kurser. Det finns även möjlighet att komma in till skolan för att hämta material och utrustning om så behövs. Mer info om distansundervisning hittar du här: https://sites.google.com/guldstadsgymnasiet.se/distansguldstadsgymnasiet/startsida?authuser=0 

Öppet hus

På grund av rådande pandemi har vi valt att inte erbjuda något traditionellt Öppet hus detta år. Istället har vi på denna sida har vi samlat nyttig information för dig som har funderingar inför gymnasiet – ett slags digitalt öppet hus! 

Istället har vi på denna sida har vi samlat nyttig information för dig som har funderingar inför gymnasiet – ett slags digitalt öppet hus! 

Information från Huvudman

12 augusti 2020

Gymnasieskolan har sedan 18 mars i huvudsak bedrivit undervisning på distans. Den 29 maj meddelade Folkhälsomyndigheten att gymnasieskolan kan återgå till ordinarie verksamhet igen från och med 15 juni. Dock gäller fortfarande de allmänna rekommendationerna för att bromsa smittspridning och lämpliga åtgärder kan behöva vidtas.  Inom Honesta följer vi myndigheternas riktlinjer gällande coronaviruset, covid-19. 

På grund av pandemin kommer det dock att finnas vissa restriktioner som måste följas när elever och personal är på skolan. Mer information om vad som gäller ges i samband med skolstarten. 

Vid eventuella frågor eller funderingar vänligen kontakta rektor.

Mer information från Folkhälsomyndighetens riktlinjer finns på: 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19—regler-for-skolor-och-forskolor/regler-for-forskolor-och-skolor-som-haller-oppet-eller-behover-stanga-pa-grund-av-coronapandemin

Information till dig som är anhörig till en elev som tar studenten

Den 9/6 kommer vi att fira studenten på Guldstadsgymnasiet. Utifrån rådande läge med Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer studentfirandet dock att se lite annorlunda ut i år jämfört med tidigare läsår.

Målsättningen är att elever i årskurs 3 ska få fira studenten på skolan. Vi kommer dock att dela upp avgångseleverna i tre separata grupper och således ha tre studentavslutningar samma dag. Detta för att minska risken för smittspridning och för att kunna ge nära anhöriga möjlighet att ta emot eleverna utanför skolan.

Observera att inga anhöriga kommer att kunna delta i själva avslutningen. Föräldrar och syskon är istället hänvisade till att ta emot studenterna utanför skolan. Själva avslutningen kommer att sändas via sociala medier, så att övriga anhöriga och vänner kan ta del av avslutningen utan att fysiskt närvara.

Avslutningsceremonierna kommer att hållas i elevfiket på skolan. Utspring till anhöriga kommer att ske via datorlabbet/lastbryggan (som ska göras studentfin!).

Studentavslutningarna kommer att delas in i följande grupper och tider:

09.00 – 10.00: HVFRI17

10.00 – 11.00: BFFRI17/EKEKO17/ESEST17

11.00 – 12.00: EEDAT17

Det är också viktigt att komma ihåg att planeringen för studentfirandet kan komma att ändras utifrån situationen med Covid-19.

Information om distansundervisning

Det är många som har frågor och funderingar gällande distansundervisning nu. För att underlätta detta har vi skapat en sida där vi samlat information kopplat till distansundervisning för elever, vårdnadshavare och personal på en egen hemsida.

Länken till denna sida hittar ni här: https://sites.google.com/guldstadsgymnasiet.se/distansguldstadsgymnasiet/startsida?authuser=0